Science and Technology

Seven Brief Lessons on Physics

Seven Brief Lessons on Physics

ຟີຊິກອາດເປັນຢາຂົມສຳລັບໃຜຫຼາຍຄົນ ແຕ່ປຶ້ມຂະໜາດກະທັກຮັດເຫຼັ້ມນີ້ຈະພາເຮົາໄປສຳຫຼວດແງ່ງາມໃນອານາຈັກແຫ່ງຟີຊິ..

LAK50,000

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

ວັດຖຸນິຍົມ: ເລື່ອງຫນ້າອັດສະຈັນຂອງສາລະພັດວັດຖຸປ່ຽນໂລກ..

LAK90,000

The Meaning Of Science

The Meaning Of Science

ວິທະຍາສາດ: ປັດຊະຍາ ປິດຊະຫນາ ແລະຄວາມຈິງ(The Meaning of Science) ວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ ປະຕິຫານພິສູດໄດ້ຫລ..

LAK90,000

ພັດທະນາເວັບແອບພລີເຄຊັນ ດ້ວຍ PHP ຮ່ວມກັບ MySQL ແລະ JQuery

ພັດທະນາເວັບແອບພລີເຄຊັນ ດ້ວຍ PHP ຮ່ວມກັບ MySQL ແລະ JQuery

ຄົບຖ້ວນສົມບູນແບບ ສໍາລັບການສ້າງເວັບໄຊ້ທີ່ໃຫ້ຄຽງກັບການໃຊ້ງານ ຕົວຈິງຕາມມາດຕະຖານໃຫມ່ຂອງ HTML5 ແລະ CSS3 ໂ..

LAK80,000

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)